English

декларация на ръководството

Декларация на Ръководството на "Хромана" ЕООД

 

Ние работим в посока към максимализиране на печалбата, по-висока ефективност от тази на конкурентите, създаване и поддържане на атмосфера на професионализъм и креативност при осъществяването и продажбата на аналитични услуги и проектна дейност, по начина определен от закона.

 

В синхрон с основната ни цел работим в съответствие с принципите за управление на качеството, дефинирани в БДС EN ISO 9001:2001 и БДС EN ISO 17025.

 

Нашият стремеж е Хромана ЕООД да бъде правилно организирана, устойчива във времето, незастрашена от случайни фактори, ефективно работеща и развиваща се компания.

 

Нашите основни ценности са :

Спазване на закона и моралните принципи

Ние правим това, което е законно, правилно, явно и открито. Посветили сме се на най-високите стандарти и отличното качество във всичко, което правим: в полза на нашите клиенти и самите нас.
Познаваме и напълно спазваме нормативната уредба в сферата на
търговията с аналитични услуги.
В своята дейност сме надеждни, честни, лоялни и заслужаваме доверие.
Ние спазваме обещанията си и ако сгрешим, се поправяме и извиняваме.

 Толерантност в отношенията

Екипът ни се състои от мотивирани, ангажирани, добре възнаградени и проактивни професионалисти. Работещите в Хромана ЕООД се отнасят с уважение както помежду си, така и с хората, с които имат бизнес контакти. Излагаме открито мненията си и подхождаме към тях професионално. Действаме съгласувано при вземане и изпълнение на решения.  

 Винаги сме в търсене на усъвършенстването

По-доброто качество е стремеж и представлява основата на дейността на нашата компания. На тази база ние постоянно се стремим да се усъвършенстваме чрез избор на добри продукти и доставчици и предлагане на обслужване, което да е по-добро от досега предоставяното, по-добро от това на конкуренцията и надхвърлящо очакванията на клиента.  Ние анализираме напредъка си и се учим от себе си и от другите как да правим нещата по-ефективно и по-рационално, по-рентабилно и систематизирано.  

 Приемаме личната отговорност

Считаме, че личната обвързаност и отговорност са едновременно право и привилегия и приемаме личната отговорност във всичко, което правим.

 Следваме политика по качеството

Политиката ни по качество се основава на перфектното планиране, проверка и изпълнение, чрез които ние ще постигнем максимална удовлетвореност на нашите клиенти и на нашите служители.